ศูนย์ข้อมูลแรงงานระดับจังหวัด

ข้อมูลกำลังแรงงานจังหวัดสุโขทัย

จำนวนประชากรทั้งหมด 617,251 คน

  - อายุ 15 ปีขึ้นไป 510,778 คน

    - กำลังแรงงานรวม 347,559

      - ผู้มีงานทำ 344,204 คน

      - ผู้ว่างงาน  2,778 คน

      - กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล  577 คน

    - ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 163,219 คน

      - ทำงานบ้าน 39,074 คน

      - เรียนหนังสือ 29,064 คน

      - อื่นๆ 95,081 คน

  - อายุตำ่กว่า 15 ปี 106,473 คน

*อัตราการว่างงาน 0.80