จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 1 ปี 2557 (มกราคม-มีนาคม 2557)