จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย รายปี 2557 (มกราคม-ธันวาคม 2557)