จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย รายปี 2556 (มกราคม-ธันวาคม 2556)