แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมปลูกต้นชิงชันตามโครงการ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๐”

วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสุโขทัยเป็นตัวแทนกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมปลูกต้นชิงชันตามโครงการ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๐ณ เกาะกลางแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อน้อมสำนึกในปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติ ลดการเกิดภัยพิบัติ เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสุโขทัยให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยมีตัวแทนหน่วยงานทั้ง 20 กระทรวงร่วมกันปลูกต้นไม้ 41 ต้นประกอบด้วย ต้นมะค่าโมง (ต้นไม้ประจำจังหวัดสุโขทัย) 1 ต้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นคนปลูก พยุง 20 ต้น ชิงชัน 20 ต้น