สรจ.สุโขทัย จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัย และประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 12/2560 ประจำเดือนธันวาคม 2560

วันที่ 5 มกราคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัยจัดประชุม ดังนี้

1) เวลา 09.30 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 12/2560 ประจำเดือนธันวาคม 2560  เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 และกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการในเดือนมกราคม 2561  และพิจารณาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562-2564

2) เวลา 11.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 12/2560 ประจำเดือนธันวาคม 2560 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ และพิจารณาแผนการตรวจบูรณาการในเดือนมกราคม 2561