จังหวัดสุโขทัยเตรียมความพร้อมชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมประกวดกิจกรรมระดับภาคเหนือที่เชียงใหม่

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุม สนง.สาธารณสุขจังหวัด นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย  เพื่อเข้าร่วมการประกวดระดับภาคเหนือ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2561  ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการประชุม

สำหรับตัวแทนของจังหวัดสุโขทัยที่จะเข้าร่วมประกวดระดับภาค มี Setting ดังนี้

1) สถานศึกษามัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเมืองเชลียง 

2) สถานศึกษาอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

3) ชุมชนได้แก่ ชุมชนดอยไก่เขี่ย อำเภอศรีสัชนาลัยและชุมชนตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย 

4) สถานประกอบการ ได้แก่  อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 

5) เรือนจำ ได้แก่ เรือนจำอำเภอสวรรคโลก

6) จังหวัดสุโขทัย เพื่อรักษามาตรฐานระดับทอง

ซึ่งประธานการประชุม ได้มอบนโยบายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนตัวแทนทุก Setting เป็นพี่เลี้ยงอำนวยความสะดวกทุกด้านเพื่อการพัฒนาและสร้างขวัญกำลังใจแก่ตัวแทน ตลอดจนกิจกรรมโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยกระตุ้นและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้สมาชิกได้ห่างไกลยาเสพติดได้เป็นอย่างดี ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี