แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ของจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการประชุม ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เกี่ยวข้องตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

โดยวาระการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดสุโขทัย ปี 2560 นโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด และข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับเขตและระดับจังหวัด และพิจารณาแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2561 ของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันขับเคลื่อนและบูรณาการงานร่วมกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนและประชาชนต่อไปโดยเฉพาะหน่วยงาน 5 กระทรวงหลัก (มหาดไทย ศึกษาธิการ สาธารณสุข แรงงาน  และ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)