แรงงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าพบและร่วมประชุมกับนายสุรพล วาที หัวหน้าสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือตอนล่าง) ผู้บริหาร และคณะกรรมการชมรม To Be Number One นมไทย-เดนมาร์ค

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าพบและร่วมประชุมกับนายสุรพล วาที หัวหน้าสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือตอนล่าง) ผู้บริหาร และคณะกรรมการชมรม To Be Number One นมไทย-เดนมาร์ค  เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรมฯ ในการเป็นตัวแทนจังหวัดในประเภทสถานประกอบการเข้าประกวดระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่