สรจ.สุโขทัย ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางวัชรี พลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางกัลยา จัดการ พนักงานธุรการ ส. 3 ร่วมงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณ ศาลาอเนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธาน