จังหวัดสุโขทัยประกวดผลงานโครงการTO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคเหนือประจำปี 2561

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ผลการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคเหนือประจำปี 2561 ของจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมประกวด 9 ชมรม ได้ผ่านเป็นตัวแทนภาคเหนือ 8 ชมรม ดังนี้

1. จังหวัดสุโขทัย ผ่านการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปีที่1

2. ชมรมดอยไก่เขี่ย อ.ศรีสัชนาลัย ผ่านการรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 1

ประเภทชุมชน

3. ชมรมTO BE NUMBER ONE ชุมชนตำบลวังตระคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย ได้ผ่านเป็นชุมชนดีเด่น

ประเภทสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

4. ชมรม TO BE NUMBER ONE รร.เชลียง อ.ศรีสัชนาลัย ผ่านเป็นกลุ่มดีเด่น

ระดับอาชีวศึกษา

5. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุโขทัย

6. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพ ศรีสัชนาลัย

ผ่านเป็นกลุ่มดีเด่น

ประเภทสถานประกอบการ

7. ชมรม TO BE NUMBER ONE องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือตอนล่าง ผ่านเป็นกลุ่มดีเด่น

ประเภทเรือนจำและทัณฑสถาน

8. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ผ่านเป็นกลุ่มดีเด่น

ทั้ง 8 ทีม  (1 จังหวัด 7 ชมรม) เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ต่อไป