Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

สรจ.สุโขทัย จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัย และประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ครั้งที่ 5/2564)

pll_content_description

TOP