Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

สรจ.สุโขทัย ร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่

pll_content_description

TOP