Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

สรจ.สุโขทัย ร่วมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย (อำเภอศรีสำโรง)

pll_content_description

TOP