Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

สรจ.สุโขทัย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “PDPA สำหรับผู้บริหารและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล” ผ่านระบบ Zoom Meeting

pll_content_description

TOP