Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัยจึงมีความจำเป็นขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครสอบ พนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) จาก สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย (ชั้น 4) ศาลากลางกลางจังหวัด เป็น บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (ติดกับธนาคารกรุงไทย)

pll_content_description

TOP