Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

กระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนนโยบายของ นายสุชาติ ทีคะสุข (ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย) ในโครงการหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

pll_content_description

TOP