Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

การประเมินคุณธรรมฯ (ITA) งปม.67

           

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2567

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1

โครงสร้าง

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

O4

ข้อมูลการติดต่อ

การประชาสัมพันธ์

O5

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O6

Q&A

WebBoard

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
O7

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O8

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฎิบัติงาน

O10

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

O11

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

O12

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O13

e – Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

O14

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O16

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O17

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
O18

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O19

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2566

O20

ประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21

การขับเคลื่อนจริยธรรม ปี พ.ศ. 2567 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O22

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
O26

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O27

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O28

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี พ.ศ. 2566

O29

รายงานผลการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ปี พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O30

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   

–  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ  

–  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนด้านการบริหารงานบุคคล

O31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
O32

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O34

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2566

O35

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ปี พ.ศ. 2566

 

 

194
TOP