Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

ประกาศ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ...

รายงานงบทดลองสำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย เดือนกรกฎาคม 2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม-มีนาคม 2561) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย รายปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม 2560) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 4 ปี 2560 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม – ...

การวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์อุปทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย รายปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม 2559) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม – ...

TOP