Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

ขอความร่วมมือสถานประกอบการในจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการสำรวจและตอบแบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2565

pll_content_description

           ตามที่กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงาน และการเข้าการออกของแรงงานในสถานประกอบการ และนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย จึงขอความร่วมมือสถานประกอบการในจังหวัดสุโขทัยทุกแห่ง ตอบแบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://ldls.mol.go.th/survey 
           สามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการปี 2565 และคู่มือการบันทึกแบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการปี 2565 ได้ ณ ที่นี้

 

TOP