Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

สรจ.สุโขทัย จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัย และประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ครั้งที่ 7/2564)

pll_content_description

TOP