Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

สรจ.สุโขทัย ร่วมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย (อำเภอบ้านด่านลานหอย)

pll_content_description

 

TOP