Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

           

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565  

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 – โครงสร้าง

O2 – ข้อมูลผู้บริหาร

O3 – อำนาจหน้าที่

O4 – แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน ปี 2563 – 2565
          แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน ปี 2563 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 2564)          
          แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน ปี 2566 – 2570

O5 – ข้อมูลการติดต่อ

O6 – กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 – ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 – Q&A

O9 – Social Network       

O10 – แผนการดำเนินงานประจำปี 63
            แผนการดำเนินงานประจำปี 64
            แผนการดำเนินงานประจำปี 65

O11 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน                                                         

O12 – รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 62
            รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 63
            รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 64

การปฏิบัติงาน

O13 – คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 63
            คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 64
            คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 65

การให้บริการ

O14 – คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ปี 63
            คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ปี 64
            คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ปี 65

O15 – ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 63
            ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 64
            ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 65 รอบ 6 เดือน

O16 – รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 63  
            รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 64

O17 – E–Service 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 – แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63
            แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64
            แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 65

O19 – รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
            รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

O20 – รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
             รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63
             รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 – แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

O22 – ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 – นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 – การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 63
             การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64
             การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 65

O27 – หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 62
             รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 63
             รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 64

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 – แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
             ประกาศเจตจำนงสุจริต
             ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
             คู่มือดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือน

O30 – ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563
            ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564
            ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 – ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 – เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
            นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

O35 – การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2564
            การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2565

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 – การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 63
            การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 64
            การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 65

O37 – การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 63
            การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 64
            การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 65

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 – การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

O39 – แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 63 รอบ 6 เดือน / รอบ 12 เดือน
             รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน / รอบ 12 เดือน
             รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 65 รอบ 6 เดือน / รอบ 12 เดือน

O41 – รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 63
            รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 64
            รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 65

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 – มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 63
            มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 64
            มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 65

O43 – การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 63
            การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 64
            การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 65

521
TOP