Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

22 ตุลาคม 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

25 พฤษภาคม 2563
TOP