Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3 กุมภาพันธ์ 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

22 ตุลาคม 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

25 พฤษภาคม 2563
TOP